Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jakiZamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiającykryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – czyli tylko sens umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania ITsukcesywne odbiory a przyjęcie końcowy wdrożenia ITstosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i jakim sposobem występować z wezwaniami dotyczącymi należytego wykonania umowygwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzulOrzecznictwo trybunałów powszechnych dotyczące sporów IT:przykłady i rozpatrywanie rozstrzygnięć wydawanych w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na gruncie spraw ITwarianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:niewykonanie lub nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy ITmożliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałaniamożliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego wykonywania umowy przez Wykonawcęopóźnienia w realizacji umów IT – jako podstawowy element nienależytego wykonywania umowy – problemy z liczeniem terminówrola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowymożliwość zmiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowaniazastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów ITkary umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem dodatkowo spory z tym związanezmiana umowy i harmonogramu bazowego a możliwość dochodzenia kar umownychroszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający:kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?wezwanie do należytego wykonania umowy – czyli zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?możliwe do podjęcia działania zmniejszające ryzyko sporu po odstąpieniu do umowyodstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w umowach IT – praktyczne różnice - które kiedy dodatkowo jakże stosować?odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki ustawowe dla Wykonawcy i Zamawiającegoodstąpienie od umowy a możliwość dochodzenia kar umownych – praktyka orzeczniczakorzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – przewodnie ryzykaroszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeńroszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzićProceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT:mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna przykłady ugód zawieranych w kwestiach ITarbitraż innymi słowy postępowanie przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach ITpojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zadań związanych z ITprzedmiot i aspekt opinii biegłego informatyka w kwestiach cywilnychznaczenie stosowanie wzorów i dobrych praktyk na rzecz konkluzji opinii biegłego informatyka w kwestiach o niewykonanie umówpojęcie dowodu elektronicznego i kluczowe normy jego zabezpieczania projekty informatyczne zalicza się do w najwyższym stopniu ryzykownych, jeżeli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu różnorodnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do końca odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, czyli świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zadań powiązanych z tego rodzaju projektem, a jakim sposobem wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te materie w kontrakcie. Szereg ryzyk połączonych z realizacją wzorów IT da się sprowadzić albo wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, jakie zostaną przedstawione w zakresie I części artykuøu o zamówieniach oświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów IT publicznych. W pewnych jednakże przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, czyli nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, innymi słowy też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu strategii działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, jak i skutków prawnych powiązanych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one drobiazgowo przedstawione w trakcie II i III części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć opcja wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części artykuøu o zamówieniach publicznych zostaną również przedstawione zarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiający korzyści i niebezpieczeństwa powiązane z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym innymi słowy przed sądem powszechnym. Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo w najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W kwestiach spornych zakresu IT szczególnego znaczenia rola ekspertów - informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, to znaczy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego pozostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym poznać rolę, jaką powinny wykonywać osoby posiadające „wiadomości specjalne” z obszaru IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, lub świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jakże – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo określony przedmiot i aspekt opinii biegłego w kwestiach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają dodatkowo dowody elektroniczne, a również znajomość o zabezpieczeniu śladów dowodowych.


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne