Nieruchomości Leksykon pojęć


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo wielokrotnie to ona przesądza, innymi słowy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a pod warunkiem tak – to w jakim kształcie. W praktyce orzeczenie ta sprawa wiele problemów – zarówno organom, w których gestii leży jej wydanie, w jaki sposób i inwestorom o nią wnioskującym. Celem publikacji internetowej jest wyjątkowo skupienie się na specyfice postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, ukazania praktycznych problemów i ich rozwiązań. Publikacja pdf przybliża rolę organów, na których spoczywa wydanie decyzji, w jaki sposób i organów współdziałających. Wskazuje na różne znaczenie funkcji tych organów w toku postępowania, jakim sposobem i pokazuje na praktycznych przykładach różnice pomiędzy wydawanymi przez nie opiniami, a uzgodnieniami. Lektura uwagę poświęca też dokumentom, jakie zobowiązany jest przedstawić Inwestor - a to znaczy Karcie informacyjnej przedsięwzięci i Raportowi o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Publikacja pdf w przystępny i syntetyczny sposób obrazuje pożyteczne zagadnienia złączone z nieruchomościami objętymi regulacjami dekretu z października o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Szczególną uwagę poświęcono problemom wywołującym wątpliwości w praktyce, takim jak: ustalenie, jakie nieruchomości gruntowe podlegały przejęciu na własność gminy m.st. Warszawy; zmiany w strukturze własnościowej przejętych nieruchomości gruntowych i rzecz ich obciążeń hipotecznych; własność budynków na skomunalizowanych gruntach; uprawnienia byłych właścicieli przejętych gruntów i budynków. W publikacji internetowej przytoczono również istotne dla praktyki orzeczenia sądowe. Artykuł skierowany jest do prawników praktyków, wyjątkowo zajmujących się prawem rzeczowym i administracyjnym, między innymi sędziów, adwokatów, radców prawnych dodatkowo pracowników urzędów i instytucji samorządowych, a również wszystkich osób zainteresowanych tematyką komunalizacji gruntów warszawskich w i jej doniosłymi następstwami na rzecz dzisiejszego obrotu prawnego na części obszaru m.st. Warszawy.


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne