Prowadzenie ksiąg rachunkowych świadczeniaProwadzenie ksiąg rachunkowych świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne środki pieniężne alimentacyjny karta dużej rodziny w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rozkład księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych dodatkowo sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, także początkujących jakim sposobem i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną poszczególne zadania realizowane poprzez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych aspektach wydatkowania dotacji i sprawozdawczości. Omówione zostaną problemy z realizacją plany finansowego wydatków i przychodów dodatkowo upoważnienia w tym zakresie. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z programami resortowymi dedykowanymi ośrodkom pomocy społecznej na rok 2020. Podczas artykułu uczestnicy dowiedzą się m.in. Jak prawidłowo zbudować projekt płatniczy dochodów i wydatków, Jak spełniać zmian w planie finansowym wyrażenie omowne upoważnień w tym zakresie, Jak wydatkować dotacje z budżetu państwa w toku realizowanych zadań, Jak konstruować budżety na potrzeby realizacji programów resortowych SENIOR +, Opieka 75+, usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, posiłek w szkole i w domu, Jak ewidencjonować na kontach księgowych koszty i wydatki, dochody i przychody w podziale na poszczególne zadania z podaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, Jak sporządzać sprawozdania budżetowe także ich powiązanie z sprawozdawczością w aplikacji CAS. Polecamy także Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS, za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Upoważnienia na rzecz głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych osób którym powierzono obowiązki w zakresie:, zamówień publicznych, dokonywania wydatków, VAT centralizacja, opłaty budżetowych, Upoważnienia do dokonywania przemian w planie finansowym peryfraza wszystkich upoważnień na rzecz organu zarządzającego i kierownika jednostki, Dyscyplina finansów publicznych Omówienie podstawowego zakresu naruszeń mogących występować w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych, Plan monetarny podstawą dokonywania wydatków budżetowych Omówienie zasad dokonywania przemian w planach finansowych także zatwierdzania tych jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe ośrodków pomocy społecznej zmian, Ewidencja/schemat księgowy wydatków i kosztów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:, wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym, świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne wychowawcze, fundusze alimentacyjny „dobry start” dodatki mieszkaniowe stypendia szkolne i inne, wydatki bieżące faktury za media zakupy usługi szkolenia opłaty sorty i inne, wynagrodzenia rozkład poszczególnych składników wynagrodzeń, Ewidencja/schemat księgowy przychodów i przychodów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:, odpłatności za świadczone usługi usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu na rzecz bezdomnych pobyt w ośrodkach wsparcia obiady dla seniorów, zwroty świadczeń nienależnie pobranych z uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń, Zadania OPS rządowe i samorządowe, wyrażenie omowne poszczególnych zadań z uwzględnieniem problemów księgowych, ujmowania poszczególnych wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej także ścisły obszaru ich rozliczeń:, zadania samorządowe zasiłki celowe pobyt w DPS schronisko dla bezdomnych, usługi opiekuńcze dożywianie ośrodki wsparcia zespół interdyscyplinarny rodziny zastępcze asystenci rodzin, zadania rządowe § 201 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, dodatki energetyczne specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne środki pieniężne alimentacyjny karta dużej rodziny, zadania rządowe § 203 składki zdrowotne od zasiłku stałego, zasiłek przerywany zasiłek stały dożywianie zasiłki i stypendia szkolne asystenci rodzin, Sprawozdanie budżetowe:, podział sprawozdań, kalendarium sprawozdawczości, sprawozdanie Rb-27S, sprawozdanie Rb – 27 ZZ, sprawozdanie Rb – 28S, sprawozdanie Rb- 50, sprawozdania z operacji finansowych, Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego dodatkowo UE, umów zasad realizacji poszczególnych programów ewidencji księgowej, opisu dowodów księgowych sprawozdawczości i innych problemów w tym zakresie:, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 rż, usługi opiekuńcze „75+”, opieka wytchnieniowa, główny punkt opiekuńczo – mieszkalne, prowadzenie ksiąg rachunkowych ośrodków pomocy społecznej na podstawie umowy zlecenia posiłek w szkole i w domu, projekty dofinansowane z UE WUP ROPS

Komentarze: 1


noavatar.png
Kajus Wrzesławie 2020-05-10

Po prostu nie mogłem odejść od swojej witryny przed sugerowaniem, że naprawdę podobało mi się zwykłe informacje, które dana osoba zapewnia swoim gościom? Będzie często wracać, aby sprawdzić nowe posty.


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne