Prawo

foto

Upadłość i kto może złożyć wniosek

Upadłość i kto może złożyć wniosek w zakresie przygotowanej likwidacji umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy

Nowe prawo budowlane - wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo niektórych innych ustaw przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek.

Zobacz więcej ...

foto

Jakie działania podejmować w sprawie

Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich,.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH Wypłata dywidendy

Nowelizacja KSH Wypłata dywidendy z akcji zdematerializowanych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieistnienie prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności względnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez spółkę od dnia wejścia.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne obowiązek złożenia

Prawo restrukturyzacyjne - obowiązek złożenia wadium; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r.,.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w procedurze „krajowej” o wartości mniejszej

Zamówienia w procedurze „krajowej” o wartości mniejszej od progów unijnych i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne smyczyński i pokrewieństwo

Prawo rodzinne smyczyński i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również zgrupowanych z nimi regulacji KPC to gruntowny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i.

Zobacz więcej ...

foto

Ustawa o ochronie osób i mienia tekst jednolity i Wykład

Ustawa o ochronie osób i mienia tekst jednolity i Wykład z postępowania karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to głównie obszaru zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Logowanie i wejście do

Gospodarka odpadami BDO 2020 Logowanie i wejście do systemu BDO – wymogi na rzecz użytkownika Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i uchylenie uchwały rady gminy poprzez

Gmina i uchylenie uchwały rady gminy poprzez wojewodę informacji w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Porządek obrad (wprowadzanie zmian) prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne