Nowe prawo budowlane wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy



Nowe prawo budowlane - wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo niektórych innych ustaw przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na rosnący problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania upoważnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały zarówno regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych czyli lokalnych geoportalach, inne wyłącznie w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze uprzedni to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie wskutek na utrudniony wjazd do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, względem czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.


Copyright © 2019 Zagadnienia geodezyjno prawne